Patria Race sacensību nolikums

SATURS

1.Mērķis

2.OCR

3.Patria Race

4.Organizators

5.Vispārējie noteikumi

6.Distances

7.Šķēršļi

8.Dalībnieku grupas

9. Starta numuru piešķiršana

10. Sacensību programma un trases shēmas.

11. Pieteikšanās sacensībām.

12. Dalības maksas.

13. Apbalvošana

14.Protestu iesniegšana

15.Personas datu aizsardzība

16.Drošiba

17.Veidlapas.

1. MĒRĶIS

1.1. Veicināt un popularizēt šķēršļu skriešanas sacensības, turpmāk tekstā- OCR (no angļu val. obstacle course race), kā visiem pieejamu sporta veidu visām vecuma grupām.

1.2. Noskaidrot labākos Latvijas OCR šķēršļu skrējējus gan individuāli, gan komandu ieskaitē.
1.3. Veicināt cilvēku regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā.
1.4. Popularizēt sacensību norises vietas kā pievilcīgas vietas tūrismam kā Latvijas iedzīvotājiem, tā arī dalībniekiem no ārvalstīm.

2. OCR

2.1.OCR starptautiski pielietots vārdu salikums (obstacle course race) latviskajā tulkojumā- šķēršļu skriešanas sacensības.

2.2. OCR disciplīna sevī ietver taku skriešanu un šķēršļu parvarēšanu.
2.3. Distanču garums nav noteikts- katrās sacensībās trašu garums un sarežgītība var atšķirties, sacensības var notikt gan apvidū, gan pilsētā.  Sacensību pamatā ir taku skriešana, kad tiek izmantots dabiskais reljefs, kā arī tās var iekļaut skriešanu pa grants ceļiem, asfaltu vai pilnīgu bezceļu..
3.4. Paši šķēršļi var būt gan dabīgi (grāvji, upes, ēkas, caurtekas utt), gan cilvēka izveidotas konstrukcijas. Mākslīgi radīti šķēršļi tiek veidoti tā, lai aptvertu visas cilvēka fiziskās īpašības- ātrumu, spēku, izturību, koordināciju utt.

3.5. Pasaulē norisinās daudzas OCR sacensības, bet par svarīgākajām un prestižākajām var nosaukt OCR Pasaules čempionātu un OCR Eiropas čempionātu, kurā var piedalīties sportisti, kuri ir kvalificējušies kādā no OCR kvalifikācijas sacensībām.

3. PATRIA RACE

3.1. Patria Race ir šķēršļu skriešanas seriāls ar vairākiem atsevišķiem posmiem.

3.1.1. Patria Historical Run- vēsturiskais posms;

3.1.2. Patria Mud Run- dubļu posms;

3.1.3. Patria City Run- pilsētas posms;

3.1.4. Patria _______ Run- pēc vajadzības jebkurš savādāka formāta posms (Beach, Tough utt.).

3.2. Patria Race leģenda nosaka, ka katram posmam jābūt atsevišķam ar tikai tam raksturīgiem dažādiem pārbaudījumiem un šķēršļiem. Leģendas mērķis ir ne tikai padarīt sacensības interesantākas, bet arī noteikt spēcīgākos OCR sportistus dažādās sacensībās.
 

4. ORGANIZATORS

4.1. Sacensības organizē šķēršļu skriešanas entuziasti no visas valsts, kuri paši ir piedalījušies un guvuši pieredzi ne tikai Latvijas sacensībās, bet arī pasaules līmeņa sacensībās (OCR Eiropas/pasaules čempionāti).

4.1.1. Biedrība " Forti Patria";

4.1.2. Sporta klubs ASK Patria;

4.1.3. OCR Latvija.

5. PUNKTU SISTĒMA SACENSĪBĀS

5.1. Sacensību uzvarētājus nosaka pēc punktu sistēmas, kuru veido punkti, kuri tiek piešķirti gan par izietajiem šķēršļiem, gan par  distancē pavadīto laiku.

5.2. Uzvarētājs ir tas, kurš kopsummā saņēmis visvairāk punktus.

5.2.1. Ja diviem vai vairāk dalībniekiem punktu skaits ir vienāds, tad uzvarētājs tiek noteikts pēc punktiem, kuri iegūti par distancē pavadīto laiku.

5.2. Sacensībās netiek piemēroti sodi par neizietu šķērsļi. Lai izietu šķērsli, dalībniekam ir dots neierobežots mēģinājumu skaits. Dalībnieki, kuri neveic šķērsli, var to apiet pa norādīto maršrutu nesaņemot par to papildus punktus.
5.3.1.Punkti par šķēršļiem tiek piešķirti tikai tad, kad dalībnieks ir sekmīgi veicis šķērsli par to saņemot 100 vai 50 punktus. Punktu lielums par sekmīgi veiktu šķērsli katrās sacensībās var būt atšķirīgs.

5.3.2. Punkti tiek uzskaitīti ar dalībnieka elektroniskās aproces palīdzību, kura tiek izdota katram dalībniekam. 

5.3.1. Tie šķēršļi, par kuriem netiek piešķirti punkti,  ir veicami obligāti. Ja dalībnieks patvaļīgi apiet šķērsli, viņš tiek diskvalificēts.
 

5.4.1. Punktu aprēķināšanas kārtība par trasē pavadīto laiku: Uzvarētājs par distancē pavadīto laiku saņem max. 500 punktus neatkarīgi no veikto apļu daudzuma.

 Nākamās vietas aiz uzvarētāja nosaka pēc šādas formulas: Uzvarētāja laiks (sek.) /dalībnieka laiks (sek.) x 500 punkti

5.4.2. Punktu aprēķināšanas kārtība par šķēršļiem: piem. 7 šķēršļi ar punktu vērtību 50/50/50/50/100/100/100 punkti. Šajā gadījumā dalībnieks par sekmīgu šķērsļu veikšanu var nopelnīt 500 punktus par 1.apli. 

5.4.3. Punktu aprēķināšanas kārtība kopā (Pavadītais laiks trasē + šķēršļi): 500 par LAIKU + 1500 par šķēršļiem veicot 3 APĻUS. 2.vietas ieguvējs 450 + 1500= 1950 utt. Var gadīties arī tā, ka visātrāk trasi veikušais dalībnieks (piem. 500 punkti) nepieveic kādu šķērsli, tad viņu pēc punktu KOPSUMMAS var apsteigt kāds, kurš bijis lēnāks trasē, bet sekmīgi veicis  visus šķēršļus, piem. 500 + 1450= 1950 un 460 + 1500= 1960. Šajā gadījumā uzvar lēnākais sportists trasē, kurš ir sekmīgi veicis visus šķēršļus.

6. DISTANCES

6.1. Nepietiekamu dalībnieku skaita dēļ, distances var tikt apvienotas.

6.2. Dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, ir nepieciešama vecāku parakstīta atļauja,  ka viņi ir iepazinušies ar distanci, šķēršļiem, un visiem riskiem, kurus sacensību rīkotājs no savas puses nav spējīgs ietekmēt (traumas, kas radušās paša dalībnieka vainas dēļ utt.), kā arī piekrīt noteikumiem, kuri aprakstīti nolikumā. Veidlapa atrodama zemāk 17.punktā "Veidlapas".

6.3 Distances:

6.4. Sacensību dalībnieku sadalījums un distanču apraksti.

6.4.1. Jauniešu distances apraksts- https://www.patriarace.com/jauniesu-distance

6.4.2. Iepazīšanās distances apraksts- https://www.patriarace.com/iepazisanas-skrejiens

6.4.3. Ģimenes skrējiena apraksts- https://www.patriarace.com/gimenes-skrejiens

6.4.4. 5 km distances apraksts- https://www.patriarace.com/tautas-distance

6.4.5. 10 km distances apraksts- https://www.patriarace.com/elites-distance

6.4.6. Komandu distances apraksts- https://www.patriarace.com/komandas-distance

6.5. Trases marķēšana:

6.5.1. Trase tiek marķēta ar norobežojošām lentām, metāla barjerām, kā arī distancē izvietotām virziena norādes zīmēm, kuras ir izvietotas visas distances garumā. Lai izvairītos no nepareiza maršruta, distancē tiks izvietotas norādes (BALTS KRUSTS UZ SARKANA FONA), kas norādīs, ka esat nomaldījies no sacensību trases.

7. ŠĶĒRŠĻI

7.1. Šķēršļi sacensībās var būt mainīgi, kā arī to izvietojums un konfigurācija katrās sacensībās var atšķirties.

7.2. Šķēršļi par kuriem tiek saņemti papildus punkti, tiks norādīti kartē, tie tiks atsevišķi marķēti ar norādēm par piešķirto punktu daudzumu.

7.3. Jauniešu, ģimenes un iepazīšanās distancēs, daži šķēršļi būs aizklāti (t.i. nav paredzēti attiecīgajai distancei)-  distance jāturpina pa norādīto maršrutu, izlaižot šos marķētos vai aizsegtos šķēršļus.

7.4. Ar šķēršļiem var iepazīties : https://www.patriarace.com/skersli

8. DALĪBNIEKU VECUMA GRUPAS

8.1. Jauniešu vecuma grupas:

8.2. 5 km distance:

8.2. 10 km distance:

9. STARTA NUMURU PIEŠĶIRŠANA

9.1. Dalībnieks savu dalībnieka numuru saņems reģistrācijas teltī sacensību dienā- piestiprina to redzamā vietā pie sporta apģērba priekšpusē.
9.2. Numurus nedrīkst apgriezt, bojāt un plēst, kā arī izgatavot patvaļīgi. Šādos gadījumos dalībnieks var tikt diskvalificēts vai nepielaists pie sacensībām.
9.3. Numurus nedrīkst nodot citai personai.

9.4. 10 km distances dalībniekiem numurs tiek piešķirts pēc kopvērtējuma rezultātiem. Dalībnieks, kuram ir mazākais cipars uz numura, sacensību kopvērtējumā atrodas augstāk (piem. 1.nr. ir 1.vieta kopvērtējumā).

9.5. Numuru piešķiršana tiek veikta ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms katra posma. Numuri tiek piešķirti tiem, kuri ir pieteikušies līdz norādītajam datumam.

10. SACENSĪBU PROGRAMMA UN TRASES SHĒMA

10.1.Sacensību programma un  trases shēma katram posmam tiks publicēta ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms pasākuma interneta vietnē www.patriarace.com un Patria Race Facebook kontā.

11. PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

11.1. Pieteikšanās uz 2020. gada sezonas  Patria Race sacensību posmiem notiek mājaslapā  www.patriarace.com.

11.2. Reģistrāciju pasākumam var veikt dalībnieks personīgi vai komandas kontaktpersona. Komandas kontaktpersona, reģistrējot komandas dalībniekus, uzņemas atbildību, ka informēs katru reģistrēto dalībnieku par pasākuma nolikumā minētajiem noteikumiem, it īpaši tiem, kas attiecas uz dalībnieku veselību un drošību

11.3. Katram individuālajam dalībniekam vai komandas pārstāvim, piesakoties sacensībām, obligāti jāaizpilda reģistrācijas anketa, kura būs norādīta sacensību rīkotāju mājaslapā. Sacensību dienā  dalībniekiem pret viņa personīgo parakstu tiks izsniegts dalībnieka numurs, identifikācijas čips utt.(tikai tām dalībnieku grupām, kurām pēc nolikuma laika kontroles čips ir paredzēts).

 11.3. Jauniešu grupas dalībnieki, reģistrējoties mājaslapā, aizpilda pieteikuma anketu. savukārt sacensību dienā dalībnieks vai par viņu atbildīgā persona uzņemas pilnu atbildību par nepilngadīgā dalībnieka veselības stāvokli, kas tiek apliecināts ar atbildīgās personas parakstu pretī saņemot dalībnieka numuru, identifikācijas čipu, utt.

11.4. Ģimenes skrējienam reģistrācija notiek tāpat kā pārējām dalībnieku grupām (izņemot bērnu distanci).

11.5. Starta saraksts ir izveidots startēšanas secībā. Dalībnieka pienākums ir pārliecināties par savu datu pareizību starta sarakstā. Organizators neatbild par dalībnieka pieļautajām kļūdām reģistrējoties.
11.6.Dalībnieka vai distances maiņa bez papildu maksas iespējama līdz sacensību nedēļas pirmdienas  plkst. 23:59, pēc tam tikai un vienīgi par atsevišķu samaksu sacensību dienā 10€. Distances var mainīt starp 5 km distanci,10 km distanci un komandas skrējienu. Ja dalībnieki no iepazīšanās,jauniešu vai ģimenes skrējiena vēlas piedalīties 5 vai 10 km distancē, tad starpība ir jāpiemaksā.

11.7. Dalībnieks, kurš piesakās sacensībām tikai sacensību norises dienā piekrīt tam, ka netiek iekļauts OCREC kvalifikācijā, sakarā ar nepietiekamo laiku datu apstrādei, jo informācija par reģistrētajiem dalībniekiem tiek apkopota ņemot vērā iepriekš reģistrēto dalībnieku vecuma grupas un dzimšanas datus.

11.8. Ja sacensības tiek atceltas nepārvaramas varas dēļ, dalības maksa netiek atgriezta.

12. DALĪBAS MAKSAS

12.1. Dalības maksa Patria Race sacensībām:

12.2. Maksājumi, kas saņemti vēlāk nekā norādīts 12.1. punktā, var netikt ņemti vērā un personas var nebūt iekļautas dalībnieku sarakstā. Organizātori ir tiesīgi pieprasīt segt dalības maksas starpību no kavētās reģistrēšanās kārtas.

12.3. Dalības maksas netiek atgrieztas, ja dalībnieks/ komanda atsaka savu dalību sacensībās, taču ir iespēja to pārcelt uz citu sacensību posmu par to nosūtot izmaiņas organizatoriem. Izmaiņas tiek pieņemtas ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms sacensīnbu posma, sūtot informāciju par izmaiņām uz info@patriarace.lv.

12.4. Dalības maksā ietilpst:

       - rezultātu publicēšana www.patriarace.com
      - pasākuma sponsoru specbalvu pasniegšana, naudas balvas labākajiem sportistiem;
      - ūdens distancē;
      - marķētas un sagatavotas trases;

       - iespēja pirms sacensību starta izmēģināt šķēršļus;
      - neatliekamā medicīniskā palīdzība distancē un startā/finišā;
      - mantu glabātava;

       - medaļa;

       - Online rezultāti finišā (rezultātu fiksēšanas iekārtas un rezultātu apstrāde);

       - dalībnieka identifikācijas čips;

       - dalībnieka numurs;
      - fotogrāfijas un video: www.patriarace.com;

       - Apkopoti un sagatavoti dati Eiropas/pasaules čempionātu kvalifikācijai un Latvijas OCR Ranga iekaitei.

       - citi organizatoriskie izdevumi.

13. APBALVOŠANA

13.1.Dalībnieki tiek apbalvoti ar naudas balvām, sponsoru balvām.

13.2. Sacensību Organizātori apņemas paaugstināt naudu balvu fondā atkarībā no sacensību dalībnieku skaita.

13.3.1.10 km distances uzvarētāji tiek apbalvoti ar naudas balvām vadoties pēc šādas tabulas:

13.3.2. 10 km distancē vecuma grupas tiek pie atbalstītāju vai citām motivējošām balvām. Apbalvošana pa vecuma grupām stājas spēkā tikai tad, ja distancē piedalās vismaz 300 dalībnieku.

13.4.1. 5 km distances trīs ātrākos vīriešus/trīs sievietes apbalvo, ja konkrētajā distancē ir ne mazāk kā 100 dalībnieki. Dalībnieki tiks  apbalvoti ar motivējošām balvām.

13.4.2. 5 km distances Apbalvošana pa vecuma grupām stājas spēkā tikai tad, ja distancē piedalās vismaz 300 dalībnieku.. Dalībnieki tiek apbalvoti ar motivējošām balvām.

13.5. Komandas var tikt apbalvotas ar naudas balvām pie nosacījuma, ja piedalās vairāk nekā 50 komandas. Ja konkrētajā posmā komandu skaits ir mazāks par 50, tad pirmās trīs vietas tiek apbalvotas ar motivējošjām balvām.

13.6.1.Jauniešu distances pirmās trīs vietas tiek apbalvotas ar vērtīgām atbalstītāju dāvanu kartēm.

13.6.2. Jauniešu distances apbalvošanas shēma:

13.7. Dalībnieku balvu loterija

13.7.1. Katrs dalībnieks, kurš ir reģistrējies un apmaksājis dalības maksu, piedalās "Dalībnieku veiksmes izlozē", kurā tiek izlozētas vērtīgas dāvanu kartes.

13.7.2. Veiksmīgais dalībnieks tiek izlozēts katras sacensības beigās pēc dalībnieku apbalvošanas ceremonijas.

13.7.3. Ja dalībnieks neatrodas uz vietas, tad tiek izlozēts nākošais veiksminieks.

13.7.4. Veiksmīgajiem dalībniekiem ir jauzrāda personu apliecinošs dokuments.

13.7.5. Dāvanu kartes un to vērtība:

14.PROTESTU IESNIEGŠANA

14.1.Dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību vai vēlas iesniegt protestu par noteikumu neievērošanu no citu dalībnieku puses vai citiem pārkāpumiem distancē, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski sacensību Informācijas centrā 60 minūšu laikā pēc distances veikšanas. Pretenzijai jābūt noformētai kā dokumentam ar iesniedzēja parakstu.
14.2. Tiesnešiem kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.
14.3. Mājaslapā www.patriarace.com publicētā informācija ir saistoša visiem sacensību dalībniekiem.
14.4. Provizoriskie rezultāti tiek publicēti ne vēlāk kā 72h laikā pēc sacensību beigšanās. Pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu info@patriarace.lv 72 h laikā pēc to publicēšanas www.patriarace.com mājaslapā un tiek izskatītas 7 darbadienu laikā pēc to saņemšanas.

15. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1.1. Datu pārzinis ir Biedrība “PATRIA OCR”
15.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību izvēlēto distanci (Iesācēju, Ģimenes, Jauniešu, komandas, 5 km un 10 km dalībnieki, Bērnu, skrējiena dalībnieki) un valsti.
15.3. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dalībnieka starta grupa, starta numurs,  komandas nosaukums.
15.4. Sacensību dalībnieki piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību atspoguļošanai- gan publicēšanai mājaslapā www.patriarace.com., gan citos Latvijas medijos un sociālajos portālos.
15.5. Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs.

15.6. Sacensību dalībniekam ir iespēja atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei informējot par to organizatorus. Šādā gadījumā dalībnieks var startēt anonīmi, taču gadījumā, ja uzrādīti tādi rezultāti par kuriem piešķirama godalgota vieta un balva, dalībniekam ir jāpierāda, ka tieši viņš ir šis anonīmais dalībnieks.

16. DROŠIBA

16.1. Katrs sacensību dalībnieks apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokļa atbilstību  izvēlētās distances veikšanai un, ka ievēros sacensību nolikumā atrunātos punktus.
16.2. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieka iespējamām traumām, veselības traucējumiem vai nāvi sacensību laikā, kā arī pēc tām, kas ir radušies nepareizi vai neuzmanīgi veicot šķēršļus vai ignorējot sacensību organizatoru un tiesnešu norādījumus.
16.3. Ja dalībnieks trasē redz kādu, kuram būtu nepieciešama medicīniskā palīdzība, dalībnieks mēģina palīdzēt un/vai informēt kādu no tuvumā esošajiem trases tiesnešiem, kas tālāk informāciju nodos sacensību organizatoriem.
16.4. Aizliegts izmantot jebkāda veida palīglīdzekļus, kas varētu dot priekšrocības attiecībā pret citiem sacensību dalībniekiem. Apavi ar radzēm, jebkāda veida talks vai cita veida pulveri, šķidrumi, kas dod plaukstām lielāku saķeri ar šķērsli ir AIZLIEGTI. Trasē aizliegts izmantot austiņas.
16.5. Trases tiesnešu, organizatoru, Pašvaldības un /vai Valsts policijas, kā arī Neatliekamās medicīnas personāla sniegtie norādījumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem.

 

16.6. Sacensības balstās uz godīgas spēles noteikumiem. Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē – apzinātu traucēšanu citiem dalībniekiem utt. Par šādu rīcību dalībniekam var piemērot diskvalifikāciju (DSQ).

PAR MUMS

Patria Race ir OCR (šķēršļu skriešanas sacensību) seriāls. Mūsu sacensībās katrs posms ir citādāks, tos vieno šķēršļi, kas ir pielāgoti katrām sacensībām. Katra posma laikā tiek noteikti gan spēcīgākie sportisti, gan aktīvākie darba kolektīvi.

JAUTĀ MUMS

Nosūtīts

SEKO

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram