top of page

SACENSĪBU NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;
1.2. Radīt izpratni par šķēršļu skriešanas sporta veidu;
1.3. Noskaidrot labākos šķēršļu skrējējus.


2. Vadība
Šķēršļu skrējienu organizē un vada biedrība “FORTI PATRIA” sadarbībā ar Jelgavas novada
sporta centru un Ozolnieku Sporta skolu.


3. Dalībnieki un grupas
3.1. Šķēršļu skrējienos, neatkarīgi no dzimuma, var piedalīties dalībnieki no 16 gadu vecuma;
3.2. Atsevišķi tiek vērtētas vīriešu, sieviešu un komandu kategorijas.


4. Laiks un vieta un distances4. Laiks un vieta un distances
4.1. Sacensības notiek piecos posmos:
4.1.1. 1.posms: 2023.gada 2.aprīlī Ozolnieku slēpošanas
trasē;
4.1.2. 2.posms: 2023.gada 14.maijā Ozolnieku slēpošanas
trasē;
4.1.3. 3.posms: 2023.gada 9.jūlijā Ozolnieku slēpošanas
trasē;
4.1.4. 4.posms: 2023.gada 27.augustā Ozolnieku slēpošanas
trasē;
4.1.5. 5.posms: 2023.gada 24.septembrī Ozolnieku slēpošanas

5. Reģistrācija
Dalībnieku reģistrācija notiek mājaslapā www.patriarace.lv, kā arī sacensību dienā.


6. Dalības maksa
6.1. Reģistrējoties sacensībām tiek noteikta dalības maksa atbilstoši pieteikšanās termiņiem, kuri
ir atrodami mājaslapā www.patriarace.lv;
6.2. Dalības maksā iekļauts trases marķējums un tiesnešu darbs, pirmā medicīniskā palīdzība,
sacensību organizatoriskie izdevumi, ēdināšana un dzirdināšana pēc finiša, foto galerija, rezultātu
fiksēšana.
6.3. Rekvizīti norēķiniem:
Biedrība “FORTI PATRIA” 
Rīga, Dāvida iela 4 – 47, LV-1055
AS “Citadele banka”
PARXLV22
LV34PARX0016401040002


7. ApbalvošanaAr sacensību atbalstītāju sarūpētajām balvām tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji vīriešu, sieviešu
un komandu konkurencē.


8. Šķēršļu skrējiena norise

8.1. Uzvar sportists (komanda), kurš ātrāk veic distanci, pie nosacījuma, ka ir veikti visi
šķēršļi.
8.2. Katram dalībniekam (viena uz komandu) uz skrējiena laiku tiks piešķirta Sportident kontakta
atzīmēšanās sistēma. Sportident kartes nozaudēšanas gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna
vērtība organizatoriem (70 EUR).
8.3. Sacensības notiek marķētās trasēs.
8.4. Šķēršļu daudzums un sarežģītības pakāpe katrā no posmiem var atšķirties.


9. Publicitāte un privātums
9.1. Sacensību laikā dalībnieki tiks fotografēti un filmēti.
9.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot
sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un
videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem.
9.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst dalībnieku saraksta un rezultātu
publicēšanai.


10. Noteikumi
10.1. Visus šķēršļus veikušie dalībnieki tiek vērtēti augstāk nekā tie, kuri kaut vienu šķērsli
nav veikuši, neatkarīgi no distancē pavadītā laika.
10.2. Šķēršļu izpildi uzraudzīs tiesneši.
10.3. Katra šķēršļa izpildes prasības tiks precizētas instruktāžas laikā.
10.4. Dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu,
savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi,
regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki
(personas, kas realizē aizgādniecības tiesības). Sacensību organizatori atbildību par nelaimes
gadījumiem pasākuma norises laikā neuzņemas.
10.5. Visi dalībnieki, kuri tiks pieķerti negodīgā cīņā un neveiks pilno distanci, tiks diskvalificēti.

10.6. Sacensību kontrollaiks ir divas stundas.

.
11. Izmaiņas sacensību nolikumā
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Būtiskākās izmaiņas, ja
tādas būs, tiks paziņotas instruktāžas laikā pirms katra posma norises. Organizatori nav atbildīgi
par to, ja dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.


12. Kopvērtējums
12.1. Kopvērtējuma ieskaitē piedalās visi dalībnieki sieviešu un vīriešu kategorijā, kuri ir
piedalījušies kādā no sacensību posmiem.
12.2. Kopvērtējumā vērtē 4 labākos rezultātus no 5 sezonas posmiem.
12.3. Kopvērtējumā uzvar tas dalībnieks (-ce), kam sezonas laikā ir sakrāti visvairāk punkti.
12.4. Vienādu punktu gadījumā, augstāku vietu ieņem tas dalībnieks, kas ir ieņēmis augstāku
vietu sezonas noslēdzošajā posmā.
12.5. Kopvērtējuma punktu sadalījums:
1.vieta 150 punkti
2.vieta 145 punkti
3.vieta 142 punkti
4.vieta 140 punkti
5.vieta 139 punkti
6.vieta 138 punkti
*par katru nākošo vietu saņem vienu punktu mazāk.

13. Protesti
13.1. Protesti tiek pieņemti ne vēlāk kā 30 minūtes pirms plānotā apbalvošanas laika, iemaksājot
30 EUR. Ja protests tiek apstiprināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.
13.2. Protestus izskata sacensību galvenie tiesneši.

bottom of page