top of page

SACENSĪBU NOLIKUMS

ŠĶĒRŠĻU SKRĒJIENS

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu;
1.2. Radīt izpratni par šķēršļu skriešanas sporta veidu;
1.3. Noskaidrot labākos šķēršļu skrējējus.


2. Vadība
Šķēršļu skrējienu organizē un vada biedrība “FORTI PATRIA” sadarbībā ar Jelgavas novada
Sporta centru.


3. Dalībnieki un grupas
3.1. Šķēršļu skrējienos, neatkarīgi no dzimuma, var piedalīties dalībnieki no 16 gadu vecuma;
3.2. Atsevišķi tiek vērtētas vīriešu, sieviešu un komandu kategorijas.

4. Sacensības notiek piecos posmos:

4.1. 1.posms: 2023.gada 2.aprīlī Ozolnieku slēpošanas trasē;

4.2. 2.posms: 2023.gada 14.maijā Jelgavas novada, Cenu pagasta, “Grietas”;

4.3. 3.posms: 2023.gada 9.jūlijā (vieta tiks precizēta);

4.4. 4.posms: 2023.gada 27.augustā (vieta tiks precizēta);

4.5. 5.posms: 2023.gada 24.septembrī (vieta tiks precizēta).

4.6. Šķēršļu skaits no 15 līdz 30.

5. Reģistrācija
Dalībnieku reģistrācija notiek mājaslapā www.patriarace.lv.


6. Dalības maksa
6.1. Reģistrējoties sacensībām tiek noteikta dalības maksa atbilstoši pieteikšanās termiņiem, kuri ir atrodami mājaslapā www.patriarace.lv;
6.2. Rekvizīti norēķiniem:
Biedrība “FORTI PATRIA” 
Rīga, Dāvida iela 4 – 47, LV-1055
AS “Citadele banka”
PARXLV22
LV34PARX0016401040002


7. Apbalvošana

Ar sacensību atbalstītāju sarūpētajām balvām tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji vīriešu, sieviešu
un komandu konkurencē.


8. Šķēršļu skrējiena norise
8.1. Dalībnieki distancē dodas ar individuālo startu. Uzvar sportists, kurš ātrāk veic distanci.
8.2. Katra komanda distancē dodas atsevišķi no citām komandām, atbilstoši savam starta laikam.
Komandas sastāvā ir 3 dalībnieki neatkarīgi no dzimuma.
8.2. Katram dalībniekam uz skrējiena laiku tiks piešķirta Sportident kontakta atzīmēšanās
sistēma. Sportident kartes nozaudēšanas gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna vērtība
organizatoriem (65 EUR).
8.3. Sacensības notiek marķētās trasēs.
8.4. Šķēršļu daudzums un sarežģītības pakāpe katrā no posmiem var atšķirties.


9. Publicitāte un privātums
9.1. Sacensību laikā dalībnieki tiks fotografēti un filmēti.
9.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot
sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un
videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem.
9.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst dalībnieku saraksta un rezultātu
publicēšanai.


10. Noteikumi
10.1. Rezultātos visus šķēršļus veikušie dalībnieki tiek vērtēti augstāk nekā tie, kuri kaut vienu
šķērsli nav veikuši, neatkarīgi no distancē pavadītā laika. Komandu ieskaitē komandas biedri
viens otram var palīdzēt pie šķēršļa veikšanas.
10.2. Šķēršļu izpildi uzraudzīs tiesneši.
10.3. Katra šķēršļa izpildes prasības tiks precizētas instruktāžas laikā.
10.4. Dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu,
savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi,
regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki
(personas, kas realizē aizgādniecības tiesības). Sacensību organizatori atbildību par nelaimes
gadījumiem pasākuma norises laikā neuzņemas.
10.5. Visi dalībnieki, kuri tiks pieķerti negodīgā cīņā un neveiks pilno distanci, tiks diskvalificēti.


11. Izmaiņas sacensību nolikumā
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Būtiskākās izmaiņas, ja
tādas būs, tiks paziņotas instruktāžas laikā pirms katra posma norises. Organizatori nav atbildīgi
par to, ja dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

bottom of page