top of page

Patria Race nolikums

    NOLIKUMA SATURS

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

2. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

3. ORGANIZATORI

4. ŠĶĒRŠĻU SKRĒJIENA RAKSTUROJUMS

5. PASĀKUMA DATUMS UN VIETA

6. ŠĶĒRŠĻI UN DISTANCES

7. DALĪBA SACENSĪBĀS

8. PUBLICITĀTE

9. REĢISTRĒŠANĀS NOTEIKUMI

10. DALĪBAS MAKSA

11. DALĪBNIEKU GRUPU SADALĪJUMS UN APBALVOŠANA

12. VĒRTĒŠANA

13. KOPVĒRTĒJUMS

14. DROŠĪBA

15. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA- APLIECINĀŠANAS VEIDLAPAS

 

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šis nolikums nosaka Patria Race dalības noteikumus sacensību seriālā.

Visa informācija par sacensībām atrodama seriāla sociālajos kontos un vietnē www.patriarace.lv.

1.2. Dalība šķēršļu skriešanas sacensībās ir pilnībā brīvprātīga.

1.2. Sacensību dalība ir atļauta tikai tad, kad dalībnieks ir iepazinies ar sacensību nolikumu un aizpildot piekrišanas deklarāciju  ar savu parakstu to apstiprina.

1.3. Piekrišanas deklarācijas veidlapa atrodama www.patriarace.lv nolikuma sadaļā. Veidlapa izprintētā veidā sacensību dienā  jāiesniedz sacensību centra “Reģistrācijas punktā”.

1.4. Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem jāizpilda vecāku vai  aizbildņa piekrišana par dalību sacensībās. Piekrišanas deklarācijas veidlapa atrodama www.patriarace.lv nolikuma sadaļā. Veidlapa izprintētā veidā sacensību dienā  jāiesniedz sacensību centra “Reģistrācijas punktā”.

1.6. Sacensību kontrollaiks ir divas stundas.

 

2. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
2.1. Popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
2.2. Radīt izpratni par šķēršļu skriešanas sporta veidu, turpmāk tekstā-  OCR (obstacle course race).

2.3. Veicināt ģimeņu un uzņēmumu dalību  sportiskās aktivitātēs, stiprinot saliedētību sacensībās.

2.4. Piesaistīt dažāda vecuma un  sagatavotības līmeņa dalībniekus, tai skaitā dalībniekus ar īpašām vajadzībām.

2.5. Noskaidrot labākos šķēršļu skrējējus dažādās vecuma grupās.

 

3. ORGANIZATORI
3.1.Šķēršļu skrējienu organizē un vada biedrība “FORTI PATRIA” un sporta klubs ASK Patria. E-pasts saziņai patriarace.lv@gmail.com, turpmāk tekstā -“Organizators”.

 

4. ŠĶĒRŠLU SKRĒJIENA RAKSTUROJUMS

4.1. Patria Race sacensību seriāls ir sportiski izklaidējošs pasākums, kas ietver sevī dažādas fiziskās aktivitātes.

4.2. Sacensību seriāls paredzēts jebkuram cilvēkam neatkarīgi no fiziskās sagatavotības līmeņa, taču ir noteikti vecuma ierobežojumi.

4.3. Katrs dalībnieks izvēlas sev piemērotu distanci.

4.4. Šķēršļu skrējiena pamatā ir skrējiens pa dažādu seguma ceļiem un neceļiem.

4.5. Skrējiena laikā ir jāpārvar dažādi dabīgi un mākslīgi izveidoti šķēršļi.

4.6. Šķēršļi un distances katrā posmā var mainīties.

4.6.1. Vizualizāciju par šķēršļiem var apskatīt patriarace.lv/Šķēršļi.

4.7. Šķēršļu skrējiens ietver izturības, spēka, veiklības, ātruma un mentālās izturības pārbaudi.

4.8. Dalībnieks - fiziska persona, kas piedalās sacensībās pēc nepieciešamo formalitāšu, kas atrodas patriarace.lv vietnē, aizpildīšanas.

4.9. Piedalīšanās sacensībās prasa fizisko un garīgo slodzi. Sacensību laikā dalībnieks var sevi traumēt vai  sabojāt ekipējumu. Dalībniekam jāizvērtē sava noguruma pakāpe un koncentrēšanas spējas, lai mazinātu iepriekš minētos riskus.

4.10. Dalībniekam ir brīva izvēle piedalīties vai arī izstāties no sacensībām.

4.11. Dalībnieks var nepildīt šķērsli, ja  uzskata, ka šķērslis ir par sarežģītu vai tas var radīt neparedzamas sekas.

 

5. PASĀKUMA DATUMS UN VIETA

5.1. Sacensības notiek Latvijas Republikas teritorijā.

5.2. Sacensību vietas, starta laiki un informācija par trases maršrutu atrodama sociālajos tīklos un vietnē www.patriarace.lv.

5.3. Sacensību organizatori patur tiesības rīkot pasākumu līdz 40 km attālumā no pasākumā minētās pilsētas vai citas apdzīvotas vietas 

5.3.1. Organizatoriem ir tiesības mainīt sacensību datumu un/vai vietu, par ko Dalībnieks jāinformē ievietojot atbilstošo informāciju vietnē www.patriarace.lv un sacensību sociālajos kontos ne vēlāk kā 30 dienas pirms sacensību starta.

5.3.2. Izmaiņu veikšana nerada nekādas papildus saistības vai dalībnieka pretenzijas pret rīkotāju.

5.3.3. Šajā gadījumā dalībnieks var pārcelt dalību uz citiem sacensību posmiem.

5.3.4. Organizators patur tiesības atcelt sacensības nepārvaramas varas, ārkārtas situācijas  vai administratīvo notikumu dēļ.
5.4. Sacensības notiek piecos posmos:


1. posms: 2024.gada 7.aprīlī;
2.posms: 2024.gada 12.maijā;
3.posms: 2024.gada 9.jūnijā;
4.posms: 2024.gada 21.jūlijā;
5.posms: 2024.gada 22.septembrī.

 

6. ŠĶĒRŠĻI UN DISTANCES

6.1. Katra skrējiena maršrutā ir dabīgie un mākslīgie šķēršļi.

6.2. Dabīgie šķēršļi sevī ietver paugurus, ieplakas, bedres, upes, strautus, dažādas ūdenstilpnes, tai skaitā mākslīgas,  kokus utt..

6.2.1. Ūdens tilpnes tiek veidotas drošas, nepieciešamības gadījumā var saņemt drošības vesti.

6.2.2. Dalībniekam, kurš nemāk peldēt vai to dara slikti, par to jābrīdina sacensību tiesnesis.

6.2.3. Dalībniekam aizliegts ūdenī lēkt uz galvas, pat ja situācija to teorētiski  atļauj.

6.2.4. Patria Race sacensībās ūdens šķēršļi tiek plānoti, lai dalībniekam nebūtu nekāda veida apdraudējumi, ja tiek ievēroti tiesnešu norādījumi.

6.3. Mākslīgie šķēršļi sastāv no izveidotām konstrukcijām un sagatavotām vietām: sienas, virves, horizontāli traversi, šķēpi, līdzsvara baļķi, virvju zirnekļu tīkli, tvertnes ar ūdeni, dubļiem vai ledu.

6.3.1. Vairāk par šķēršļiem: www.patriarace.lv/šķēršļi

6.4. Sacensību trase tiek marķēta..

6.5. EKSTRA ŠĶĒRSLIS- katrā posmā tiks izvietots ekstra šķērslis ar paaugstinātu sarežģītības pakāpi. Šis šķērslis dod papildus 20 punktus tiem kuri to veiks

6.6. Iepazīšanās skrējiens- paredzēts iesācējiem, bez iepriekšējas pieredzes no 8 gadu vecuma kopā ar vecākiem vai aizbildņiem. Ar vecāku atļauju no 14 gadiem.

6.6.1. iepazīšanās  skrējiens ir paredzēts lēnai kustībai trasē, iepazīstoties ar šķēršļiem un pārvarot savas fobijas.

6.6.2. Šajā distancē ir atļauta palīdzība no malas, ja tiesnesis to pieļauj un netraucē citiem dalībniekiem.

6.6.3. Šajā distancē netiek noteikti uzvarētāji, bet katrs dalībnieks piedalās loterijā.

6.7. Patria Race- Šķēršļu skrējiena pamata distance,  kur distancē piedalās   iesācēji un elites skrējēji.

6.7.1. Sacensībās var piedalīties no 16 gadu vecuma ar vecāku vai aizbildņu atļauju.

6.7.2. Sacensību starti tiek plānoti, lai Patria Race distances  skrējiens netraucētu tautas grupām un otrādi. Ja distances laikā sanāk skriet kopā, apsteidzot par to ar uzsaucienu brīdini citu dalībnieku. 

6.8. Komandas skrējiens- komanda sastāv no trīs dalībniekiem.

6.8.1. Komandas skrējiens piemērots cilvēku grupām kopīgai laika pavadīšanai un sportiskām aktivitātēm, piemēram, ģimenēm, darba kolektīviem u.tml.

6.8.2. Šajā distancē var piedalīties no 12 gadu vecuma kopā ar vecākiem vai aizbildņiem. No 16 gadiem dalība atļauta ar vecāku atļauju

6.8.3. Komandas dalībnieki viens otram var palīdzēt.

6.8.4. Ekstra šķērslī  komandas dalībnieki var palīdzēt tikai tas komandas  dalībnieks,  kurš šķērsli ir izgājis.  Sacensību tiesnesis ir tiesīgs aizliegt dalībniekam veikt šķērsli, ja  secina,  ka tas var radīt apdraudējumu sev vai citiem dalībniekiem.

 

7. DALĪBA SACENSĪBĀS

7.2. Patria Race distance- Var piedalīties no 12.gadiem kopā ar vecākiem; no 16 gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

7.3. Iepazīšanās skrējiens- paredzēts iesācējiem, bez iepriekšējas pieredzes no 8 gadu vecuma kopā ar vecākiem/aizbildņiem. Ar vecāku/aizbildņa atļauju no 14 gadiem.

7.4. Komandas skrējienā- var piedalīties no 12 gadu vecuma kopā ar vecākiem/aizbildņiem. No 16 gadiem dalība atļauta ar vecāku/aizbildņa atļauju.

 

8. PUBLICITĀTE
8.1. Sacensību laikā dalībnieki tiks fotografēti un filmēti.

8.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem.
8.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka ir iepazinušies ar nolikumu un  neiebilst dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.

8.4. Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums, vecuma grupa un distance.

 

9. REĢISTRĒŠANĀS NOTEIKUMI

9.1. Reģistrējoties sacensībām tiek noteikta dalības maksa atbilstoši pieteikšanās termiņiem, kuri ir atrodami mājaslapā www.patriarace.lv.

9.2. Dalībnieku limits tiek noteikts atsevišķi katram posmam un startam.

9.2.1. Limits tiek noteikts ne vēlāk kā 30 dienas pirms sacensībām.

9.3. Reģistrējoties dalībnieks aizpilda visus obligātos reģistrācijas laukumus. 9.4. Dalībnieku starta laiki tiek publicēti ne vēlāk kā 24h pirms starta.

9.5. Dalībniekiem ir iespēja reģistrēties tiešsaitē vai sacensību dienā par paaugstinātu dalības maksu.

9.6. Reģistrēšanās sacensību dienā ir ar paaugstinātu dalības maksu.

9.7 Dalībniekam kurš ir veicis samaksu par dalību ir tiesības atteikties no sacensībām par to atrakstot īsu skaidrojumu uz forti.patria@gmail.com

9.7.1. Organizatori atmaksā 90% apmērā atmaksu,  ja dalībnieks par nestartēšanu paziņo 30 dienas pirms starta.

9.7.2. Organizatori atmaksā 50% apmērā atmaksu, ja dalībnieks par nestartēšanu paziņo 14 dienas pirms starta.

9.7.4. Dalībnieks var dāvināt un nodot savu dalība citai personai par to paziņojot ne vēlāk kā 7 dienas pirms sacensībām.

9.7.5. Dalībnieks var pārnest dalību uz citu sacensību posmu par to informējot organizatorus.

 

10. DALĪBAS MAKSA

10.1. Dalības maksa tiek ieguldīta Patria Race sacensību organizēšanā, šķēršļu iegādē, veicinot šķēršļu skriešanas popularitāti, atbalstot jaunos šķēršļu skriešanas sportistus un OCR Latvija sportistus.

10.2. Sacensībās  ir noteiktas dalības maksas atlaides sekojošām grupām:

10.2.1. "Latvijas Goda ģimene" karšu īpašnieki,-  50% atlaide.

10.2.2. Jauniešiem līdz 18 gadiem - 20% atlaide.

10.2.3. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām-  100% atlaide.

10.2.4. Atlaižu grupas reģistrējoties izvēlas savu atlaižu grupu. Piederību attiecīgajai grupai  dalībnieks apliecina sacensību dienā, uzrādot apliecinošu dokumentu.

10.2.5. Ja dalībnieks nevar pierādīt atbilstību atlaides saņemšanai, organizatori patur tiesības dalībnieku  diskvalificēt, vai arī dalībniekam jāmaksā iztrūkstošā summa no tā brīža cenas.

10.2.6. Atlaižu kodu izmanto, ievadot to dalībnieka pieteikumā tiešsaistes reģistrācijas formā.
10.3. Rekvizīti norēķiniem:
Biedrība “FORTI PATRIA” 
Rīga, Dāvida iela 4 – 47, LV-1055
AS “Citadele banka”
PARXLV22
LV34PARX0016401040002

 

11. DALĪBNIEKU GRUPAS SADALĪJUMS UN APBALVOŠANA

11.1. Patria Race sacensībās dalībnieki tiek iedalīti vairākās grupās, dodot iespēju katram pārbaudīt  savas spējas distancē.
11.2. Šķēršļu skrējienos, neatkarīgi no dzimuma, var piedalīties dalībnieki no 8 gadu vecuma kas ir aprakstīts punktā Šķēršļi un distances.
11.3.1. Atsevišķi tiek vērtētas vīriešu, sieviešu vecuma grupas un komandu kategorijas.

11.3.2. Vīriešu vecuma grupas:

 • Jaunieši (no 16 līdz 21gadiem)

 • V-1 (no 22 līdz 29gadiem)

 • V-2 (no 30 līdz 34gadiem)

 • V-3 (no 35 līdz 39gadiem)

 • V-4 (no 40 līdz 45gadiem)

 • V-5 (no 46+)

11.3.3.Sieviešu vecuma grupas:

Jaunietes (no 16 līdz 21gadiem)

 • S-1 (no 22 līdz 29gadiem)

 • S-2 (no 30 līdz 34gadiem)

 • S-3 (no 35 līdz 39gadiem)

 • S-4 (no 40 līdz 45gadiem)

 • S-5 (no 46+) 

 

 11.4. Sacensību organizatori patur tiesības vecumu grupu uzvarētājus  apbalvot pēc loterijas principa, ja kādā no vecuma grupām dalībnieku skaits nepārsniedz piecus dalībniekus.

11.5. Distances kopvērtējuma uzvarētāji vīriešu un sieviešu kategorijā saņem balvas no atbalstītajiem.

11.6. Organizatori patur tiesības vīriešu un sieviešu uzvarētājus apbalvot ar naudas prēmijām pie noteiktas formulas ko nosaka dalībnieku daudzums distancē.

11.6.3. Organizatori patur iespēju naudas balvas aizstāt ar līdzvērtīgām atbalstītāju balvām.

 

12. VĒRTĒŠANA
12.1. Uzvar  dalībnieks (komanda), kurš ātrāk veic distanci un guvis vairāk punktus, ar nosacījumu, ka ir veikti visi šķēršļi.
12.1.1. Ja vairākiem dalībniekiem ir  vienāds izieto šķēršļu daudzums, tad uzvar tas dalībnieks, kuram ir pieveikts “EKSTRA ŠĶĒRSLIS”

12.1.2. Vienādu punktu  gadījumā uzvar tas sportists, kurš veicis EKSTRA ŠĶĒRSLI.

12.1.3. Ja arī tad ir vienāds punktu skaits, uzvar tas kuram  mazāks distancē pavadītais laiks.

12.2. “Ekstra šķērslis” dalībniekam dod papildus 30 punktu par tā veikšanu (arī komandām).

12.2. Par “EKSTRA ŠĶĒRSLI” saņemtie punkti summējas kopā ar distancē saņemtajiem punktiem.


12.4. Punktu sadalījums individuālajās  un komandas ieskaitēs:
1.vieta 500 punkti
2.vieta 495 punkti
3.vieta 492 punkti
4.vieta 490 punkti
5.vieta 489 punkti

6.vieta 488 punkti
*par katru nākošo vietu saņem vienu punktu mazāk.

12.5. Saņemtajiem punktiem papildus summējas “Ekstra šķēršļa”” punkti.

 

13. KOPVĒRTĒJUMS
13.1. Kopvērtējuma ieskaitē piedalās visi dalībnieki sieviešu un vīriešu kategorijā, kuri ir piedalījušies kādā no sacensību posmiem.
13.2. Kopvērtējumā vērtē 4 labākos (individuālos/komandas) rezultātus no 5 sezonas posmiem.
13.3. Kopvērtējumā uzvar tas dalībnieks (-ce)  vai komanda, kam sezonas laikā ir sakrāti visvairāk punkti.

13.4. Dalībnieka izcīnītie punkti summējas kopvērtējumam.
13.4. Vienādu punktu gadījumā, augstāku vietu ieņem tas dalībnieks vai /komanda, kas ir ieņēmis augstāku vietu sezonas noslēdzošajā posmā.

13.5. Sezonas beigās tiks apbalvotas komandas, spēcīgākie šķēršļu skriešanas atlēti distancēs un vecuma grupās.

 

 

14. DROŠĪBA

14.1.Organizātors nenes nekāda veida atbildību skrējiena laikā. Organizātors nodrošina piekļuvi pamata medicīniskajai palīdzībai traumu gadījumā, kas gūtas sacensību laikā.

14.2. Sacensību šķēršļu veikšanas rezultātā dalībnieks var gūt nobrāzumus, skrāpējumus un citas vieglākas vai smagākas traumas. 

14.3. Dalībnieks sacensību laikā seko sev līdzi, lai negūtu hipotermijas traumas.

14.4. Sacensību laikā dalībnieks ir  atbildīgs par savu veselības un  drošības apdraudējumu.

14.5. Ja dalībnieks  sacensību laikā guvis nobrāzumu, sasitumu vai cita rakstura traumas, kas liedz dalībniekam turpināt sacensības, par to nekavējoties informē tuvāko sacensību tiesnesi, kurš sazināsies ar sacensību galveno tiesnesi un medicīnisko personālu.

14.5.1. Sacensību centrā  ir pieejams medicīnas punkts, kurā var saņemt medicīnisko palīdzību. Nepieciešamības gadījumā galvenais sacensību tiesnesi organizēs cietuša nogādāšanu uz tuvāko medicīnas iestādi.  Vai arī izsauks ātro palīdzību.

14.5.2. Medicīnas ( traumu) jautājumos sacensību laikā telefons saziņai  29325116.

 

14.6. Neatkarīgi no iepriekš minētā, organizators vai sacensību tiesneši patur tiesības izslēgt  no trases dalībniekus, kuriem pēc viņu ieskatiem nepieciešama medicīniskā iejaukšanās, lai veiktu tūlītēju palīdzību.

14.7. Vispārējie drošības noteikumi.

14.7.1. Sacensībās  aizliegts startēt apavos ar radzēm.

14.7.2. Organizators patur tiesības atteikt starta tiesības dalībniekam, kurš ir alkohola vai apreibinošo vielu reibumā, ir agresīvs, valkā drošību apdraudošu apģērbu (t.sk. apavus ar radzēm) vai veic jebkādas darbības, kas var radīt draudus.

14.8.. Visi dalībnieki, kuri tiks pieķerti negodīgā cīņā un neveiks pilno distanci, tiks diskvalificēti.

14.9. Visiem dalībniekiem ir jāievēro godīgas spēles principi; tas iekļauj:

14.10. Visi sacensību dalībnieki ir vienlīdzīgi un godīgi pret citiem dalībniekiem un tiesnešiem.

14.11. Katrs dalībnieks seko līdzi trases norādēm, izejot no trases jāatgriežas tanī pašā vietā kurā pameta trasi.

14.12.Dalībniekiem jāievēro principu-  ar cieņu izturies pret citiem un citi tev atbildēs ar to pašu.

15.13. Dalībnieki, kas ilgstoši bloķē citu dalībnieku virzību šķērslī un ignorē uz tiesnešu norādījumiem, var tikt diskvalificēti.

 

15. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

15.1. Dalībnieku personas datu administrators ir organizators.

15.2. Sacensību dalībnieku personas datus organizators izmantos pasākuma norisei, tajā skaitā apbalvojumu piešķiršanai.

15.3. Personas datu apstrāde sacensību organizēšanas nolūkos ietver arī vārda, uzvārda, dzimšanas gada un dzīvesvietas publiskošanu, lai publicētu starta sarakstu, sacensību rezultātus, kā arī kopvērtējumu.

15.4. Dalībnieku personas datus Organizators izmantos un apstrādās saskaņā ar vispār piemērojamo tiesību aktu noteikumiem.

15.5. Personas datu sniegšana un piekrišana to apstrādei ir brīvprātīga, taču to nesniegšana vai piekrišanas neesamība ierobežos sacensību administratīvo izpildījumu,  kas ietver apbalvošanu, loteriju, rezultātu kopvērtējums un citas aktivitātes.

15.5.1. Par iepriekš minēto organizators neuzņemas atbildību.

15.6. Organizators patur tiesības visus dalībnieku iegūtos datus ( vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta, komanda) nodot trešajai personai, kas nodrošina sacensību rezultātu fiksēšanu.

15.7. Organizators  patur tiesības visus dalībnieku iegūtos datus ( vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta, komanda) nodot OCR Latvija, lai veidotu kopējo dalībnieku rangu un publicēt to sociālajos tīklos.

15.8. Dalībnieka apliecinājuma veidlapa.

15.9. Nepilngadīgās personas apliecinājuma veidlapa.

Tiekamies tautas šķēršļu skrējienos

Uzdevum un mērķis
Noteiumi
Organzāori
Šķēršļ
Datum unvieta
Distnces
Якорь 1
Līdzdalība scesībā
Reģistrēšnās noteikumi
Dalības maksas
Якорь 2
Vērtēšana
Kopvērtējums
Якорь 3
Persnu azsardzība
bottom of page